Người ta bảo Binz bây giờ mất chất rồi? Binz đáp: Chất người ta muốn là gì?

Loading...