Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Thanh Hoá từ ngày 29/06 đến ngày 06/07/2020

Huyện Vĩnh Lộc

Cắt điện từ khoảng thời gian 7h00 : 03/07/2020 11h00 : 03/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Tiến 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ khoảng thời gian 6h00 : 03/07/2020 11h00 : 03/07/2020 ĐZ 0,4kV Lộ 1 TBA Vĩnh Thịnh 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : kéo bổ xung thêm pha ĐZ 0,4kV

Cắt điện từ khoảng thời gian03/07/2020 5h30 : 03/07/2020 17h00 : 03/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh long 3T1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột, xà, sứ

Cắt điện từ khoảng thời gian02/07/2020 14h00 : 02/07/2020 15h00 : 02/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Thành 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ khoảng thời gian02/07/2020 9h00 : 02/07/2020 10h00 : 02/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Khang 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ khoảng thời gian02/07/2020 16h00 : 02/07/2020 17h00 : 02/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Thành 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ khoảng thời gian02/07/2020 10h30 : 02/07/2020 11h30 : 02/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Khang 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ khoảng thời gian02/07/2020 7h30 : 02/07/2020 8h30 : 02/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Thành 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ khoảng thời gian02/07/2020 5h30 : 02/07/2020 17h00 : 02/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 1T2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột , dây dẫn, xà, sứ

Cắt điện từ khoảng thời gian01/07/2020 5h30 : 01/07/2020 17h00 : 01/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 1T2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột , dây dẫn, xà, sứ

Cắt điện từ khoảng thời gian29/06/2020 5h30 : 29/06/2020 17h00 : 29/06/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh hùng 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột, xà, sứ

Huyện Cẩm Thuỷ

Cắt điện từ khoảng thời gian 14h00 : 29/06/2020 16h00 : 29/06/2020 TBA Cẩm Long 6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp Mặt máy

Cắt điện từ khoảng thời gian 29/06/2020 7h00 : 29/06/2020 11h30 : 29/06/2020 TBA Thôn Ngán Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp Mặt máy TBA Thôn Ngán

Cắt điện từ khoảng thời gian 29/06/2020 14h00 : 29/06/2020 16h30 : 29/06/2020 lộ 1 TBA Cẩm Lương 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp bộ tụ 0,4 kv Tại cột 9 lộ 1 TBA Cẩm Lương 5

Cắt điện từ khoảng thời gian 29/06/2020 7h00 : 29/06/2020 11h30 : 29/06/2020 TBA Cẩm Quý 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp Mặt máy

Huyện Thạch Thành

Cắt điện từ khoảng thời gian 6h00 : 02/07/2020 10h00 : 02/07/2020 Lộ C Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ sung dây dẫn đường dây 0,4kV Từ cột 1C÷10C đường dây 0,4kV TBA Thành Vân 10

Cắt điện từ khoảng thời gian 30/06/2020 6h00 : 30/06/2020 10h00 : 30/06/2020 Lộ B Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ sung dây dẫn đường dây 0,4kV từ cột 47B÷53B đường dây 0,4kV TBA Thành Tâm 3

Huyện Ngọc Lặc

Cắt điện từ khoảng thời gian 7h00 : 29/06/2020 10h30 : 29/06/2020 ĐZ 0,4kV sau TBA Phùng Giao 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra, xử lý TBA có tổn thất cao

Cắt điện từ khoảng thời gian 29/06/2020 14h00 : 29/06/2020 16h30 : 29/06/2020 ĐZ 0,4kV sau TBA Phùng Giao 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra, xử lý TBA có tổn thất cao

Loading...