Chi tiết lịch cắt điện Lục Nam từ ngày 23/06 đến 30/06/2020

Chi tiết lịch cắt điện Lục Nam từ ngày 23/06 đến 30/06/2020

28/06/2020 5h15 : 28/06/2020 7h00 : 28/06/2020 Một phần thị trấn đồi ngô Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo điểm đấu tại cột 47 ĐZ 371E7.14

28/06/2020 15h30 : 28/06/2020 17h30 : 28/06/2020 Một phần thị trấn đồi ngô Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu lèo điểm đấu tại cột 47 ĐZ 371E7.14

28/06/2020 5h15 : 28/06/2020 17h30 : 28/06/2020 Một phần phố Mình Minh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dịch chuyển TBA Kho Bạc sáng vị trí mới

26/06/2020 18h30 : 26/06/2020 18h45 : 26/06/2020 xã Trường giang, đông hưng, vô tranh, bình sơn, lục sơn , trường sơn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đóng không điện DCL VT-1

25/06/2020 17h30 : 25/06/2020 17h45 : 25/06/2020 xã Trường giang, đông hưng, vô tranh, bình sơn, lục sơn , trường sơn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt không điện DCL VT-1

25/06/2020 4h15 : 25/06/2020 4h30 : 25/06/2020 MC 377E7.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt không điện DCL VT-1

25/06/2020 6h00 : 25/06/2020 6h15 : 25/06/2020 xã Trường giang, đông hưng, vô tranh, bình sơn, lục sơn , trường sơn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đóng không điện DCL VT-1

http://cskh.npc. com.vn/CapDien/LichCatDien/2

Loading...