Chi tiết lịch cắt điện Lạng Giang từ ngày 23/06 đến 30/06/2020

Chi tiết lịch cắt điện Lạng Giang từ ngày 23/06 đến 30/06/2020

30/06/2020 7h00 : 30/06/2020 11h30 : 30/06/2020 ĐZ 0,4 kV lộ I Mỹ Hà 10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới; thay dây dẫn, chuyển lưới

30/06/2020 7h00 : 30/06/2020 11h30 : 30/06/2020 ĐZ 0,4 kV lộ I, lộ II Mỹ Hà 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới; thay dây dẫn, chuyển lưới

29/06/2020 9h45 : 29/06/2020 11h00 : 29/06/2020 ĐZ 0,4 kV Xóm Chùa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối dây dẫn 0,4 kV

29/06/2020 16h00 : 29/06/2020 18h00 : 29/06/2020 ĐZ 0,4 kV Sông Cùng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối dây dẫn 0,4 kV

28/06/2020 5h00 : 28/06/2020 11h15 : 28/06/2020 Nhánh An Hà ĐZ 473E7.13 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp cột ,thay dây dẫn ,bảo dưỡng DCL+ FCO Các TBA trong nhánh

26/06/2020 7h00 : 26/06/2020 10h00 : 26/06/2020 Lộ I Quất Lâm 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo, thu hồi dây dẫn lộ I Quất Lâm 1

26/06/2020 15h30 : 26/06/2020 18h00 : 26/06/2020 Lộ I Quất Lâm 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo, thu hồi dây dẫn lộ I Quất Lâm 1

http://cskh.npc.com. vn/CapDien/LichCatDien/2

Loading...