Chi tiết lịch cắt điện Lạng Giang từ ngày 15/06 đến 22/06/2020

Chi tiết lịch cắt điện Lạng Giang từ ngày 15/06 đến ngày 22/06/2020

22/06/2020 7h00 : 22/06/2020 11h00 : 22/06/2020 Lộ I,II/TBA Mỹ Hà 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới

19/06/2020 8h00 : 19/06/2020 10h00 : 19/06/2020 Lộ III/TBA Tân Thanh 10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới

19/06/2020 8h00 : 19/06/2020 10h00 : 19/06/2020 Lộ I/TBA Phi Mô 11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới

19/06/2020 5h00 : 19/06/2020 7h30 : 19/06/2020 ĐZ 374E7.13 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA Hương Sơn 20

19/06/2020 5h00 : 19/06/2020 7h30 : 19/06/2020 ĐZ 376E7.13 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối CTĐ TBA Hương sơn 20

18/06/2020 6h30 : 18/06/2020 18h00 : 18/06/2020 Lộ II/TBA Đào Mỹ 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới

18/06/2020 16h45 : 18/06/2020 18h15 : 18/06/2020 TBA Đào Mỹ 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới

17/06/2020 6h30 : 17/06/2020 17h30 : 17/06/2020 Lộ I/TBA Tân Dĩnh 7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới

17/06/2020 15h00 : 17/06/2020 17h30 : 17/06/2020 Lộ III/TBA Phú Độ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới, dấu nối

17/06/2020 7h30 : 17/06/2020 9h00 : 17/06/2020 TBA Xuân Hương 10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra HĐ Đ, VSCN TBA

16/06/2020 6h30 : 16/06/2020 17h30 : 16/06/2020 Lộ I/TBA Bơm Xuân Hương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới

16/06/2020 16h00 : 16/06/2020 17h45 : 16/06/2020 TBA Mỹ Thái 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra HĐĐ, VSCN TBA

16/06/2020 14h30 : 16/06/2020 16h00 : 16/06/2020 TBA Bến Cát Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra HĐĐ, VSCN TBA

16/06/2020 9h30 : 16/06/2020 11h00 : 16/06/2020 TBA Dương Đức 6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra HĐĐ, VSCN TBA

16/06/2020 7h30 : 16/06/2020 9h00 : 16/06/2020 TBA Tiên Lục 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra HĐĐ, VSCN TBA

http://cskh. npc.com.vn/CapDien/LichCatDien/

Loading...